2018-04-10

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej Gminy I Miasta Bolków

BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                                   

GMINY I MIASTA BOLKÓW  

ul. Rynek 36, tel.75 74-13-219 

59-420 BOLKÓW 

NIP 695-13-99-849 Regon 001028549 

 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY I MIASTA BOLKÓW

 

Organizatorem Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków są władze samorządowe gminy Bolków. Statut nadany BPGiM Bolków Uchwałą Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 maja 2008r. decyduje o strukturze organizacyjnej. Szczegółowe zasady i tryb organizacji oraz zasady działania bibliotek i sieci bibliotek, w tym publicznych, określa Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku /Dz. U. Nr 85, poz. 539 z p. zm. /.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków jest instytucją kultury o charakterze usługowym. Jej zbiory mają charakter uniwersalny, ponieważ służą mieszkańcom całej gminy i spełniać mają następujące zadania: wspieranie edukacji i samoedukacji, wspieranie nauki, pośrednictwo w komunikacji społecznej, rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie przekazów artystycznych, intelektualizację, umożliwienie rozrywki oraz zachowań kompensacyjnych /polegających na rozładowaniu stanów frustracyjnego napięcia indywidualnego i społecznego/.

 

§ 2

BPGiM służy czytelnikom w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, w Bolkowie, także w soboty. Godziny otwarcia na szyldach i wywieszkach. Środa jest dniem prac wewnętrznych, nieczynna dla czytelników.

 

§ 3

Organizacja pracy w BPGiM Bolków z uwagi na służebność wobec potencjalnych Czytelników wymaga rozwiązań macierzowo-rotacyjnych. Oznacza to, że pracownik, mimo œściśle określonych prac w zakresie czynności, wykonuje okresowo prace bibliotekarskie na innym stanowisku w sposób w sposób nie kolidujący z jego podstawowymi obowiązkami. Kierownicy filii i oddziałów stanowią ciało doradcze w zakresie gromadzenia zbiorów, znając gusta i potrzeby swoich czytelników.

 

§ 4

W BPGiM obowiązuje hierarchia w zakresie pełnionych funkcji /dyrektorowi BPGiM podlegają kierownicy 3 filii i obsady stanowisk pracy - stopnie biblioteczne wynikające z wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

§ 5

Działalnością BPGiM Bolków kieruje dyrektor. W razie jej uzasadnionej nieobecności - wyznaczona pracownica w zakresie spraw istotnych dla bieżącej działalności BPGiM.

 

§ 6

Prawo do sygnowania pism w obszarze działania BPGiM ma: Dyrektor. Pracownica pełniąca zastępstwo podpisuje sprawozdania, wnioski i rachunki konieczne w danym momencie do normalnego funkcjonowania Biblioteki. Pełniąca obsługę finansowo-księgową, Księgowa Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, zobligowana do tych czynności Uchwałą Nr XXVIII/190/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 15 grudnia 2000 r. - w zakresie jej działania.

 

§ 7

Całokształtem BPGiM Bolków zarządza jej dyrektor. Elementy rejestru obowiązków dyrektora: ogólna regulacja funkcjonowania BPGiM Bolków, organizacja pracy, tworzenie struktur organizacyjnych, nadzór nad pracą i procesami agend bibliotecznych, ustalanie strategii i kierunkowe decyzje merytoryczne, organizacyjne i administracyjne, koordynacja pracy kierowniczek agend bibliotecznych, prognozy, plany, kontrole i analizy ogólne, innowacje, regulaminy i procedury, nadzór nad gospodarką finansową, decyzje, decyzje osobowe i działania motywacyjne, trudne problemy osobowe, nadzór nad doskonaleniem zawodowym, współpraca międzyinstytucjonalna, kontakty z władzami, środowiskiem i ekspertami, koordynacja promocji, zadania różne.

 

§ 8

Obowiązki kierownicze kierowników filii są następujące: bezpośrednia regulacja pracy agendy, określenie zadań i wnioski organizacyjne, finansowe i materiałowe, wykonawstwo merytoryczne, decyzje w skali agendy, sprawozdania, plany pracy filii, inicjatywy innowacyjne, udział w doskonaleniu zawodowym, współpraca z innymi agendami, kontakty środowiskowe, udział w promocji, zadania różne.

 

§ 9

Dyrektor BPGiM, kierownicy filii BPGiM poza wymienionymi zadaniami wykonują codzienne prace bibliotekarskie podobnie jak reszta personelu. Prace bibliotekarskie usprawnia: specjalizacja-zatrudnianie osób z wykształceniem bibliotekarskim i stosowny przydział prac w formie zakresu czynności; normalizacja - wykorzystanie w pracy znormalizowanych narzędzi i przedmiotów jak terminy bibliotekarskie, symbole międzynarodowej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej /UKD/, karty: katalogowe, czytelnika, zapisu, Dziennik Biblioteki, księga inwentarzowa, rejestr ubytków, arkusze scontrum, lady biblioteczne, szafy katalogowe; mechanizacja - posługiwanie się telefonem, drukarką, skanerem, kopiarką, faksem, aparatem cyfrowym. „

 

§ 11

Zakres czynności określa obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika.

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków.

 

§ 12

Strukturę organizacyjną BPGiM charakteryzuje układ: terytorialny i kategoria użytkowników - lokalizacja i społeczeństwo w gminie Bolków. Funkcjonalny - czynności i procesy gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania, praca z czytelnikiem i rekomendacja zbiorów, informowanie, kierowanie i administrowanie, przedmiotowy - dążenie do zachowania uniwersalnego charakteru zbiorów.

 

§ 13

Struktura organizacyjna BPGiM to sposób zorganizowania księgozbioru i katalogów, udostępniania informacji oraz zespołu pracowników. I. Dział administracyjny: - Dyrektor BPGiM Bolków, - Kierownik filii w Kaczorowie i w Lipie, - obsługa finansowo-księgowa - Główna księgowa GMOKSiR Bolków. II. Dział merytoryczny: - Personel podstawowy - 6 stanowisk bibliotekarskich. li. Personel pomocniczy - pracownik gospodarczy - 1/2 etatu, - umowa-zlecenie - 3 na sprzątanie w filiach w Kaczorowie, Lipie i Wierzchosławicach. Rozdział III Postanowienia końcowe.

 

§ 14

Zmiana organizacji BPGiM Bolków wymaga zmiany jej Statutu.

 

§ 15

Zmiana treści postanowień Regulaminu organizacyjnego odbywa się drogą aneksu.

 

§ 16

Wobec procesów merytorycznych, zarządzanie pełni charakter usługowy, gdyż ma te procesy umożliwić, skoordynować i sfinalizować.

 

§ 17

Regulamin organizacyjny BPGiM Bolków wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu go pracownikom BPGiM.

 

 

 

Bolków, 02.01.2018r.

 

 

 

 
 
 

Załączniki

  regulamin organizac...720180322.jpg 390,5 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się